bổ sung một số điều của Thông tư số 301/2016/TT-BTC hướng dẫn về lệ phí trước bạ.