bổ sung một số điều của Thông tư số 301/2016/TT-BTC hướng dẫn về lệ phí trước bạ.

QUY ĐỊNH MỚI VỀ MIỄN LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ

Quy định mới về miễn lệ phí trước bạ : Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 20/2019/TT- BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 301/2016/TT-BTC hướng dẫn về lệ phí trước bạ. THÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 301/2016/TT-BTC NGÀY 15 THÁNG…